Concrete Injection, Concrete Core Drilling Brusting ; AscEngineer.comConcrete Injection, Concrete Core Drilling Brusting ; AscEngineer.com
All
งานตัดคอนกรีต (0)
งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัด Wall saw ( 3 )
งานตัดคอนกรีตด้วยเครื่องตัดโซ่เพชร Wire Saw ( 3 )
งานตัดคอนกรีตด้วยรถตัดอัตโนมัติ ( 3 )
งานเจาะคอนกรีต (0)
Chemical Bolt ( 3 )
งานเจาะเสียบเหล็กเสริมโครงสร้าง ( 3 )
งานสแกนหาเหล็กในคอนกรีต ( 4 )
งานเจาะเหล็ก ( 2 )
Concrete Core Drilling(Coring) ( 3 )
บริการซ่อมคอนกรีต (0)
เกร๊าท์คอนกรีตด้วยเครื่อง Pressure Grout ( 1 )
งานซ่อมคอนกรีตรั่วซึม ( 3 )
รับซ่อมดอกเจาะคอนกรีตฟันเพชร ( 3 )
งานซ่อมคอนกรีตร้าว ( 3 )
เครื่องมืออุปกรณ์ตัดเจาะซ่อมคอนกรีต (24)

 


 

Welcome www.AscEngineer.com

 

 

  


 
 
Home | About Us | Contact Us